ติดต่อสอบถาม

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

75/6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 4 กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร- ,
โทรสาร
อีเมล์-

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ